AlleMed-fondet 

I arbeidet med å motvirke utenforskap og bidra til inkludering og integrering har UngHadeland etablert AlleMed-fondet.
Fondet skal bidra til at alle barn og unge i Gran og Lunner skal ha muligheten til å delta på minst en jevnlig fritidsaktivitet.

Fondet er etablert som et virkemiddel for å bidra til å oppfylle målet i Fritidserklæringen. Denne erklæringen har som mål at alle barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon, skal ha mulighet til å delta i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre barn. Organisasjoner, klubber, lag og foreninger er viktige arenaer for samvær med andre barn og unge. De får andre erfaringer og læringsbetingelser enn det som skjer på skolen eller i mer uformelle situasjoner. Ungdom i familier med god råd deltar oftere i organiserte fritidsaktiviteter enn ungdom i familier med dårlig råd.

AlleMed-fondet skal være enkelt å finne og enkelt å søke på.
På denne måten håper vi det skal komme flest mulig til gode. 

Målgruppe: barn og unge (8-19 år) i Gran og Lunner kommune

Til hva og innenfor hva: kan dekke kontigenter, utstyr, cuper mm innenfor organiserte kultur og fritidsaktiviteter i regi av frivillige lag/foreninger

Hvem kan søke: Foresatte, frivillige lag og foreninger og andre.

Hvem administrerer fondet: UngHadeland.

Kriterier for tildeling AlleMed-fondet

Kriterier for tildeling av støtte til dekning av kontingenter og andre utgifter for deltakelse i fritidsaktiviteter for barn og unge 8 til 19 år

Søknadsberettiget:
– Foresatte og andre
– Frivillige lag og foreninger (heretter kalt «foreningen»)

Krav til søker (gjelder frivillige lag og foreninger):
– Hovedforeningen må være registrert i frivillighetsregisteret.
– Hovedforeningen skal være informert dersom det er en undergruppe/særgruppe som søker støtte.

Krav til søknaden:
– Medlemmet det søkes støtte på vegne av må være i aldersgruppen 8 til 19 år.
–  Foreningen må kunne vise til at de har forsøkt å fakturere/ kreve inn kontingenten.
–  Foreningen har vært i kontakt med et nasjonalt forbund eller lignende (eks.Norges idrettsforbund, Norges musikkorpsforbund, Norges Speiderforbund) og avklart om forbundet har støtteordninger som omfatter støtte til kontingenter.
–  Søknaden må inneholde summen det søkes støtte til per medlem og summen må spesifiseres på hva som er forsikring/ treningskontingent/ medlemsavgift/ dugnadsrefusjon el.
–  Henvisning til fakturagrunnlag for aktiviteten (forsikring/ treningskontingent/ medlemsavgift/ dugnadsrefusjon el.).
–  For lag og foreninger: Det kan i noen tilfeller etterspørres budsjett for inneværende år og regnskap fra forrige regnskapsår for foreningen.

Søknadsfrist: fortløpende for kostnader inntil kr 2000.
Søknader på kostnader utover 2000 kr: 1. juni og 1. desember hvert år.

Søknaden sendes via søknadsskjema på UngHadelands hjemmeside.

 

Retningslinjer for prioritering av søknader

Tildeling av støtte prioriteres etter følgende tre hovedkategorier:

  1. Betaling av kontingent/treningsavgift for deltagelse i foreningens faste aktivitet(er).
  2. Deltakelse i aktivitet(er) utover de faste (cup/turer, treningsleir, sosiale aktiviteter etc).
  3. Helt nødvendig utstyr for deltakelse i aktiviteten.

 

«UngHadeland skal motvirke utenforskap og sosial ulikhet og bidra til inkludering og integrering»

Fritidserklæringen (tiltak 39 i regjeringens strategi mot barnefattigdom) ble undertegnet av regjeringen, KS og en rekke frivillige organisasjoner i 2016.

Erklæringen bygger på FNs konvensjon om barn og unges rettigheter, som sier at barn og unge har rett til hvile og fritid og til å delta i lek og fritidsaktiviteter som passer for dets alder uavhengig av foreldrenes sosiale eller økonomiske situasjon.