SLT er et samarbeid mellom kommunene Gran og Lunner og Gran og Lunner lensmannskontor om kriminalitetsforebyggende arbeid blant barn og unge.

SLT står for Samordning av lokale rus og kriminalitetsforebyggende tiltak. Modellen skal sørge for å koordinere kunnskap og ressurser mellom politi og relevante kommunale enheter. Også næringsliv og frivillige organisasjoner hører med i dette nettverket. Målet er at kommunens barn og unge skal få riktig hjelp til riktig tid, av et hjelpeapparat som samarbeider godt på tvers av etater og faggrupper.

Når sektorene møtes regelmessig for å utveksle kunnskap og erfaringer, og bli kjent med hverandres arbeidsmåter og kulturer, blir det enklere å drive målrettet forebygging. Når signaler fanges opp kan tiltak settes inn tidligere, mer presist – mens faren for dobbeltarbeid og overlapping reduseres.

Mer info om SLT i Gran og Lunner

SLT-modellen

SLT-modellen organiseres på tre nivå:

 1. Styringsgruppe/Politiråd som består av ordførere, rådmenn, lensmann, politikontakt og og SLT- koordinator.
  Politiråd har ansvar for mål og prioriteringer for det rus- og kriminalitetsforebyggende arbeidet i kommunene og innlemme dette i planverket.
 2. Koordineringsgruppen består av ledere for skole og oppvekst, enhetslederne ved alle ungdomsskolene, leder for barnevern, PP-tjeneste, helsestasjon- og skolehelsetjenesten, psykisk helse- og rustjenester og NAV. I tillegg deltar politikontakt og SLT-koordinator i koordinerende nivå.
  Det er et koordinerende nivå i Gran og et i Lunner kommune.
  Gruppene avdekker problemer og utfordringer og setter inn ressurser for målrettet innsats i tråd med rammene fra styringsgruppen/politiråd.
 3. Det utførende nivå står for det direkte rus- og kriminalitetsforebyggende arbeidet. Her finnes alle som er i direkte kontakt med barn og unge. Denne gruppen har ansvar for å gjennomføre de tiltakene koordineringsgruppne og styringsgruppen/politiråd har bestemt.

SLT-koordinator

SLT-koordinator sikrer at alle som driver med rus og kriminalitetsforebyggende arbeid møtes regelmessig, oppnår en felles problemforståelse og samordner sine tiltak. SLT-koordinator er også et bindeledd mellom nivåene i SLT-modellen.

Kontakt SLT-koordinator for Gran og Lunner

Jane Rogstad Slette
Tlf 47 66 35 22
e-post: jane.rogstad.slette@gran.kommune.no

Forebygging

Kriminalitet er ofte nært knyttet til andre problemområder. Forebygging av kriminalitet henger derfor nært sammen med samfunnets generelle forebygging. Målet er å forebygge kriminalitet og andre problemer som kan koste samfunnet dyrt.

Kompetansesenter for Kriminalitetsforebygging sier at kriminalitetsforebygging er å:

• bygge gode samfunn, at menneskene tar ansvar for seg selv og fellesskapet
• forebygge utenforskap
• jobbe for at de sosio-økonomiske forskjellene er minst mulig
• jobbe for at innbyggerne føler seg sett og verdsatt.

Forebygging kan skje på flere stadier, både ved å forhindre at problemer eller negativ utvikling oppstår og ved å hindre, snu eller begrense konsekvensene av et etablert problem.  Det skilles mellom universell, selektiv og indisert forebygging.

 • Universell forebygging omfatter innsats rettet mot hele befolkningen.
 • Selektiv forebygging er tiltak rettet mot grupper med kjent og/ eller forhøyet risiko.
 • Indisert forebygging er tiltak rettet mot individer med høy risiko eller klare tegn på problemer.

Tidlig intervensjon defineres gjerne som å ligge mellom forebygging og behandling. Tidlig intervensjon betyr å gripe inn så tidlig som mulig når en blir bekymret for et annet menneske. Handler om å identifisere og starte håndteringen av et problems så tidlig som mulig.

TIUR

Tidlig intervensjon – unge og rus (TIUR) er et samarbeidsprosjekt mellom  kommunene Gran og Lunner og Gran og Lunner lensmannskontor.

Prosjektet har som hovedmål å styrke arbeidet med å avdekke og følge opp ungdom som står i fare for å utvikle problemer knyttet til rus og kriminalitet.

TIUR-brosjyre for Gran og Lunner

Kjentmann

Mer info kommer

Ressurser

Les mer om SLT og kriminalitetsforebyggende arbeid hos Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging.

Kontakt oss

SLT koordinator for Gran og Lunner
Jane Rogstad Slette
Tlf: 476 63 522
E-post: jane.rogstad.slette@gran.kommune.no

Fagansvarlig SLT Gran kommune:
Inger Reidun Fleischer
Tlf 915 18 823
E-post: inger.reidun.fleischer@gran.kommune.no