AlleMed-fondet 

UngHadeland dekker utgifter til kontigenter, utstyr, cuper mm!

AlleMed-fondet skal bidra til at alle barn og unge i Gran og Lunner skal ha muligheten til å delta på minst en jevnlig fritidsaktivitet.

Målgruppe: barn og unge (6-18 år) i Gran og Lunner kommune

Til hva og innenfor hva: kan dekke kontigenter, utstyr, cuper/samlinger (*) mm innenfor organiserte kultur og fritidsaktiviteter i regi av frivillige lag/foreninger
(*) – cuper/samlinger lokalt, regionalt og nasjonalt. AlleMed-fondet dekker ikke utgifter knyttet til reiser/arrangementer utenlands.

Hvem kan søke: Foresatte samt alle registrerte kultur- og idrettsforeninger eller organisasjoner i Gran kommune og Lunner kommune som tilbyr fritidsaktiviteter for barn og unge. 

Hvem administrerer fondet: UngHadeland.

Kriterier for tildeling AlleMed-fondet

Det er noen forutsetninger for AlleMed-fondet.

 

Organisasjonene som søker må sikre:

  • At det informeres om at familier i vedvarende fattigdom har rettigheter i NAV
  • At ordinære betalings- og purringsprosedyrer følges før en søknad om økonomisk støtte via AlleMed-fondet blir sendt (gjelder eksisterende medlemmer av klubben/foreningen)
  • At foreldre har gitt et aktivt samtykke (muntlig/skriftlig) til søknad via AlleMed-fondet.

 

Foreldre/foresatte som søker må:

  • Bekrefte at de er kjent med muligheten til å søke økonomisk bistand gjennom NAV

 

AlleMed-søknaden er grunnlag for et vedtaksbrev, som utløser en utgiftsdekning.  Vedtaksbrevet sendes foresatte, evt med kopi til søkerorganisasjonen (dersom det er frivillig forening/organisasjon som står som søker).  Når UngHadeland har mottatt all nødvendig informasjon vil en søknadsprosess fram til utbetaling normalt ta fra en til to uker.

Søknadsfrist: fortløpende for kostnader inntil kr 2000.
Søknader på kostnader utover 2000 kr: 1. juni og 1. desember hvert år.

Søknaden sendes via søknadsskjema på UngHadelands hjemmeside.

 

Retningslinjer for prioritering av søknader

Tildeling av støtte prioriteres etter følgende tre hovedkategorier:

  1. Betaling av kontingent/treningsavgift for deltagelse i foreningens faste aktivitet(er).
  2. Deltakelse i aktivitet(er) utover de faste, dvs cup/turer, treningsleir, sosiale aktiviteter etc  (* gjelder lokalt, regionalt, nasjonalt).
  3. Helt nødvendig utstyr for deltakelse i aktiviteten.


(Kriterier oppdatert 19.12.19)

«UngHadeland skal motvirke utenforskap og sosial ulikhet og bidra til inkludering og integrering»

AlleMed-fondet er etablert som et virkemiddel for å bidra til å oppfylle målet i Fritidserklæringen. Denne erklæringen har som mål at alle barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon, skal ha mulighet til å delta i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre barn. Organisasjoner, klubber, lag og foreninger er viktige arenaer for samvær med andre barn og unge. De får andre erfaringer og læringsbetingelser enn det som skjer på skolen eller i mer uformelle situasjoner. Ungdom i familier med god råd deltar oftere i organiserte fritidsaktiviteter enn ungdom i familier med dårlig råd.

Målet med AlleMed-fondet er at alle barn og unge i Gran og Lunner skal ha et fullverdig fritidstilbud. Hvilke utgifter som ligger i et fullverdig fritidstilbud vil variere avhengig av aktivitet, men vil normalt være kontingenter, lisenser, cuper og lignende.  Hva foreldrene selv kan betale, og hva som organisasjonen kan bidra med, vil også være varierende, men hensikten er å lage et «spleiselag» mellom alle aktører for å gi barn og unge et godt fritidstilbud.  

Foreldre som ikke klarer å dekke barnas/ungdommenes utgifter til aktivitet, enten selv eller gjennom bistand fra NAV, kan be organisasjonene om å søke utgiftsdekning gjennom AlleMed-fondet.

Avdekker organisasjonen utfordringer med betalingsevne hos medlemmer på grunn av lavinntekt/fattigdom, eller som møter foreldre som ber om betalingsbistand for barn som ønsker å begynne med en aktivitet, kan den søke AlleMed-fondet til dekning av de utgifter som er nødvendige for å sikre et fullverdig medlemskap i klubben/organisasjonen.

AlleMed-fondet skal være enkelt å finne og enkelt å søke på.
På denne måten håper vi det skal komme flest mulig til gode. 

Søknadsskjemaet til AlleMed-fondet er dessverre nede. Alle henvendelser vedr AlleMed-fondet rettes til Solfrid Anita Strande Fosse, tlf 61 33 84 00.

Fritidserklæringen (tiltak 39 i regjeringens strategi mot barnefattigdom) ble undertegnet av regjeringen, KS og en rekke frivillige organisasjoner i 2016.

Erklæringen bygger på FNs konvensjon om barn og unges rettigheter, som sier at barn og unge har rett til hvile og fritid og til å delta i lek og fritidsaktiviteter som passer for dets alder uavhengig av foreldrenes sosiale eller økonomiske situasjon.