UngHadeland skaper Fritid For Alle

Fritid for Alle var et prosjekt i under UngHadeland i tidsrommet september 2015 til april 2018. Formålet med prosjektet var å bistå barn og unge i alderen 6-25 år som faller utenfor eller ikke føler seg hjemme i det ordinære aktivitetstilbudet til å kunne delta på viktige sosiale arenaer. Med det menes både ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Prosjektet er avsluttet, men arbeidet videreføres i ordinær drift.

Gjennom UngHadelands Fritid for Alle tilbyr vi:

 • fritidskontakt for de som har fått vedtak om det.
 • deltagelse i aktiviteter hvor det legges til rette for den enkelte.
 • deltagelse i ordinære lag og organisasjoner.
 • informasjon om hva som finnes av ordinære aktiviteter og hvem som er kontaktpersoner.
 • kontinuerlig oppfølging og evaluering av tilbudet til den enkelte.
 • opplæring/veiledning av fritidskontakter.

Fritidskontakttjenesten for deg mellom 8 og 25 år

UngHadeland er ansvarlig for oppfølging av de som har vedtak om fritidskontakt i alderen 8 – 25 år samt veiledning av fritidskontaktene.
Gjennom denne tjenesten tilstreber vi å legge til rette for en meningsfull fritid for den enkelte.

Mer informasjon om fritidskontakttjenesten

Hva er fritidskontakt?

Fritidskontakt (støttekontakt) er en tjeneste som tilbys i alle kommuner for å gi barn og ungdom, (og voksne/eldre) som trenger hjelp eller støtte til deltakelse i kultur- og fritidsaktiviteter.

Tjenesten skal bidra til å gi den enkelte en aktiv og meningsfylt tilværelse sammen med andre. For mange er dette et tilbud som er avgjørende for å kunne delta i selvvalgte kultur- og fritidsaktiviteter.

”En fritidskontakt er en medarbeider, vanligvis uten profesjonell bakgrunn, som er lønnet av kommunen. Gjennom samvær og ulike fritidsaktiviteter skal fritidskontakten bidra til at mennesker med behov for hjelp, støtte og kontakt får en trygg og meningsfull fritid. Samværet gir mulighet for personlig vekst. Brukernes behov er utgangspunktet for om samværet organiseres enkeltvis eller i grupper. Fritidskontakten arbeider utfra avtale med kommunen. Avtalen regulerer innhold i og omfang av arbeidet” ( Soldahl,2003)

Hvem kan få en fritidskontakt?

Kriterier for tildeling av fritidskontakt:

 

Hvordan er tjenesten organisert?

Fritidskontakttjenesten er organisert etter en tredelt løsning:

 • Aktivitetsgrupper
 • Individuell fritidskontakt
 • Fritid med Bistand

Aktivitetsgruppe

Aktivitetsgrupper er en gruppe der fritidskontakten/ene møtes sammen med flere deltakere. Gruppene blir satt sammen etter fritidsinteresser, men alder, kjønn, bosted og diagnoser blir også tatt med i vurderingen. Gruppene har felles aktivitet som samlingspunkt. De har fokus på sosialt samspill og gjør mange ulike aktiviteter sammen. Gruppen møtes ofte en fast en ettermiddag i uken, men reiser også på lengre utflukter. I aktivitetsgruppen lager deltakerne og fritidskontaktene sammen en aktivitetsplan for måneden. På aktivitetsplanen står det når og hvor en skal møtes, hvilke aktivitet, eventuelle kostnader. Aktivitetsplanen bidrar til at tjenesten blir forutsigbar både for deltaker og fritidskontakten.

Vi formidler også kontakt med allerede eksisterende aktiviteter hos oss eller i frivillige lag og organisasjoner i nærområdet.

Individuell fritidskontakt

Tjenesten gis i form av en individuell fritidskontakt knyttet til enkelt deltaker.

Fritid med Bistand

Fritid med Bistand er en metode som går ut på å hjelpe mennesker med ulike bistandsbehov inn i selvvalgt fritidsaktivitet. Metoden bygger på et mestringsperspektiv, med fokus på hvert enkelt individ sine muligheter, ønsker, drømmer og behov. Målsetningen er at deltakeren i løpet av en begrenset tidsperiode blir inkludert i aktiviteten. Fritidskonsulent i UngHadeland følger opp den enkelte deltaker sammen med en tilrettelegger fra den valgte fritidsorganisasjonen. Noen ganger er det en egen fritidskontakt som hjelper til i en inkluderingsprosess.

Her kan du lese mer om metoden.

Hvordan er saksbehandlingen når du søker om å få en fritidskontakt?

Tildelingsenheten har saksbehandlingsansvar, det vil si ansvar for å fatte vedtak om fritidskontakt etter Helse – og omsorgstjenesteloven § 3-1 og §3-2 nr 6 bokstav b. UngHadeland har ansvar for å iverksette vedtaket og drifte tjenesten.

Hvem kan bli fritidskontakt?

 • Du må være sosialt engasjert, ha glede av å hjelpe andre og være et medmenneske
 • Du må være trygg på seg selv, ha evnen til å samarbeide og kunne sette grenser
 • Du må være en positiv person med evne til å motivere andre. Kvaliteter som godt humør, evne til å lytte   og empati er viktig
 • Du må ha evne til å sette egne behov til side å være der for brukeren uavhengig av egen dagsform. Det  er viktig å tenke på at en er et positivt innslag og viktig støttespiller på fritidsarenaen
 • Du trenger ikke utdanning innen helse-og sosialfag. Personlig egnethet, godt humør og engasjement er viktige egenskaper. Vi legger stor vekt på at du som fritidskontakt skal ha fokus på at du er et positiv innslag og viktig støttespiller på fritidsarenaen til din bruker/brukere
 • For å være fritidskontakt må du ha fylt 18 år, og helst kunne binde deg for oppdrag for minst et år

Hva tilbyr UngHadeland for fritidskontakter?

Vi kan tilby:

 • en spennende, lærerik og meningsfull jobb, med mulighet for egen påvirkning
 • oppdrag fra 6 – 20 timer pr måned
 • faglig påfyll
 • veiledning
 • lønn etter kommunens regulativer

Jeg trenger å vite mer om ledsagerbevis

Beskrivelse

Har du nedsatt funksjonsevne, kan du søke om å få utstedt et ledsagerbevis. Ledsagerbeviset gir den personen som ledsager deg fri eller rabattert adgang til en del kultur- og fritidsarrangement og til visse transportmidler. Beviset utstedes til deg.

Målgruppe

Hvem kan benytte ordningen?
Alle som har behov for bistand kan søke om ledsagerbevis. Bistandsbehovet må normalt være av minst 2-3 års varighet, og nedre aldersgrense er 8 år.

Det er den enkelte selv, som innehaver av beviset, som velger hvem som skal være ledsager. Det kan være en venn, et familiemedlem, fritidskontakt, støttekontakt eller andre.

Vilkår

Det foretas ingen økonomisk behovsprøving i forbindelse med søknaden. Ordningen er ikke avhengig av om du mottar trygdeytelser. Nedre aldersgrense for søkere er normalt åtte år.

Pris

Ledsagerbevis er gratis.

Samarbeidspartnere

Offentlige og private arrangører av arrangementer og noen hoteller og transportselskaper.

Vedlegg

Passfoto

Det innhentes eventuelt uttalelse om ditt behov for ledsager fra lege, helseinstitusjon eller kommunens helse- og sosialetat. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket.

Brosjyre om ledsagerbevis fra HelseNorge.

#ArenaSuper

#ArenaSuper er aktiviteter og arrangementer hvor vi tilstreber å legge til rette for den enkelte nettopp med det mål om å skape Fritid for Alle.
#ArenaSuper kan være frittstående enkeltarrangementer eller ukentlige aktiviteter som foregår i mindre grupper under ledelse av våre fritidskontakter.

For deltakelse i aktiviteter under #ArenaSuper ta kontakt med:

Inger Reidun Fleischer, tlf 91 51 88 23 eller per e-post
Solfrid Anita Strande Fosse, tlf  eller per e-post

Fagansvarlig

Inger Reidun Fleischer

Tlf: 61 33 84 00

inger.reidun.fleischer@gran.kommune.no

Fritidsveileder

Solfrit Anita Strande Fosse

Tlf: 61 33 84 00

solfrid.anita.strande.fosse@gran.kommune.no

Besøksadresse:

Gran rådhus

Rådhusvegen 39

2770 JAREN

Postadresse:

Gran rådhus

Rådhusvegen 39

2770 Jaren

Kommunetorget Gran kommune
Tlf: 613 38 400

postmottak@gran.kommune.no