UngHadeland skaper Fritid For Alle - og vi trenger deg med på laget!

UngHadeland er ansvarlig for oppfølging av de som har vedtak om fritidskontakt i alderen 8 – 25 år samt veiledning av fritidskontaktene.
Gjennom denne tjenesten tilstreber vi å legge til rette for en meningsfull fritid for den enkelte.

UngHadelands skaper Fritid for Alle og tilbyr:

 • fritidskontakt for de som har fått vedtak om det.
 • deltagelse i aktiviteter hvor det legges til rette for den enkelte.
 • deltagelse i ordinære lag og organisasjoner.
 • informasjon om hva som finnes av ordinære aktiviteter og hvem som er kontaktpersoner.
 • kontinuerlig oppfølging og evaluering av tilbudet til den enkelte.
 • opplæring/veiledning av fritidskontakter.

Mer informasjon om fritidskontakttjenesten

Hva er fritidskontakt?

Fritidskontakt (støttekontakt) er en tjeneste som tilbys i alle kommuner for å gi barn og ungdom, (og voksne/eldre) som trenger hjelp eller støtte til deltakelse i kultur- og fritidsaktiviteter.

Tjenesten skal bidra til å gi den enkelte en aktiv og meningsfylt tilværelse sammen med andre. For mange er dette et tilbud som er avgjørende for å kunne delta i selvvalgte kultur- og fritidsaktiviteter.

”En fritidskontakt er en medarbeider, vanligvis uten profesjonell bakgrunn, som er lønnet av kommunen. Gjennom samvær og ulike fritidsaktiviteter skal fritidskontakten bidra til at mennesker med behov for hjelp, støtte og kontakt får en trygg og meningsfull fritid. Samværet gir mulighet for personlig vekst. Brukernes behov er utgangspunktet for om samværet organiseres enkeltvis eller i grupper. Fritidskontakten arbeider utfra avtale med kommunen. Avtalen regulerer innhold i og omfang av arbeidet” ( Soldahl,2003)

Hvem kan bli fritidskontakt?

 • Du må være sosialt engasjert, ha glede av å hjelpe andre og være et medmenneske
 • Du må være trygg på seg selv, ha evnen til å samarbeide og kunne sette grenser
 • Du må være en positiv person med evne til å motivere andre. Kvaliteter som godt humør, evne til å lytte   og empati er viktig
 • Du må ha evne til å sette egne behov til side å være der for brukeren uavhengig av egen dagsform. Det  er viktig å tenke på at en er et positivt innslag og viktig støttespiller på fritidsarenaen
 • Du trenger ikke utdanning innen helse-og sosialfag. Personlig egnethet, godt humør og engasjement er viktige egenskaper. Vi legger stor vekt på at du som fritidskontakt skal ha fokus på at du er et positiv innslag og viktig støttespiller på fritidsarenaen til din bruker/brukere
 • For å være fritidskontakt må du ha fylt 18 år, og helst kunne binde deg for oppdrag for minst et år

Hvem kan få en fritidskontakt?

Kriterier for tildeling av fritidskontakt:

 

Hvordan er tjenesten organisert?

Fritidskontakttjenesten er organisert etter en tredelt løsning:

 • Aktivitetsgrupper
 • Individuell fritidskontakt
 • Fritid med Bistand

Aktivitetsgruppe

Aktivitetsgrupper er en gruppe der fritidskontakten/ene møtes sammen med flere deltakere. Gruppene blir satt sammen etter fritidsinteresser, men alder, kjønn, bosted og diagnoser blir også tatt med i vurderingen. Gruppene har felles aktivitet som samlingspunkt. De har fokus på sosialt samspill og gjør mange ulike aktiviteter sammen. Gruppen møtes ofte en fast en ettermiddag i uken, men reiser også på lengre utflukter. I aktivitetsgruppen lager deltakerne og fritidskontaktene sammen en aktivitetsplan for måneden. På aktivitetsplanen står det når og hvor en skal møtes, hvilke aktivitet, eventuelle kostnader. Aktivitetsplanen bidrar til at tjenesten blir forutsigbar både for deltaker og fritidskontakten.

Vi formidler også kontakt med allerede eksisterende aktiviteter hos oss eller i frivillige lag og organisasjoner i nærområdet.

Individuell fritidskontakt

Tjenesten gis i form av en individuell fritidskontakt knyttet til enkelt deltaker.

Fritid med Bistand

Fritid med Bistand er en metode som går ut på å hjelpe mennesker med ulike bistandsbehov inn i selvvalgt fritidsaktivitet. Metoden bygger på et mestringsperspektiv, med fokus på hvert enkelt individ sine muligheter, ønsker, drømmer og behov. Målsetningen er at deltakeren i løpet av en begrenset tidsperiode blir inkludert i aktiviteten. Fritidskonsulent i UngHadeland følger opp den enkelte deltaker sammen med en tilrettelegger fra den valgte fritidsorganisasjonen. Noen ganger er det en egen fritidskontakt som hjelper til i en inkluderingsprosess.

Her kan du lese mer om metoden.

Hva tilbyr UngHadeland for fritidskontakter?

Vi kan tilby:

 • en spennende, lærerik og meningsfull jobb, med mulighet for egen påvirkning
 • oppdrag fra 6 – 20 timer pr måned
 • faglig påfyll
 • veiledning
 • lønn etter kommunens regulativer

Fagansvarlig

Inger Reidun Fleischer

Tlf: 61 33 84 00

inger.reidun.fleischer@gran.kommune.no

Fritidsveileder

Solfrit Anita Strande Fosse

Tlf: 61 33 84 00

solfrid.anita.strande.fosse@gran.kommune.no

Besøksadresse:

Gran rådhus

Rådhusvegen 39

2770 JAREN

Postadresse:

Gran rådhus

Rådhusvegen 39

2770 Jaren

Kommunetorget Gran kommune
Tlf: 613 38 400

postmottak@gran.kommune.no