Fritid for Alle har som mål å bistå barn og unge som faller utenfor eller ikke føler seg hjemme i det ordinære aktivitetstilbudet til å kunne delta på viktige sosiale arenaer. Med det menes både ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

Fritid for Alle kan tilby:
Fritidskontakt for de som har vedtak om det.
Deltagelse i tilrettelagte aktiviteter.
Deltagelse i ordinære lag og organisasjoner.
Informasjon om hva som finnes av ordinære aktiviteter og hvem som er kontaktpersoner.
Kontinuerlig oppfølging og evaluering av tilbudet til den enkelte.
Opplæring/veiledning av fritidskontakter.

Fritid for Alle er ansvarlig for tilbudet som ytes i Fritidskontakttjenesten i Gran kommune og er finansiert med tilskuddsmidler fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Fritid for Alle trenger flere engasjerte fritidskontakter; føler du at du har noe å bidra med? Ta kontakt her!

For mer informasjon om oss, se her.