I arbeidet med å motvirke utenforskap og bidra til inkludering og integrering har UngHadeland etablert AlleMed-fondet.
Fondet skal bidra til at alle barn og unge i Gran og Lunner skal ha muligheten til å delta på minst en jevnlig fritidsaktivitet.

Fondet er etablert som et virkemiddel for å bidra til å oppfylle målet i Fritidserklæringen. Denne erklæringen har som mål at alle barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon, skal ha mulighet til å delta i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre barn.Organisasjoner, klubber, lag og foreninger er viktige arenaer for samvær med andre barn og unge. De får andre erfaringer og læringsbetingelser enn det som skjer på skolen eller i mer uformelle situasjoner. Ungdom i familier med god råd deltar oftere i organiserte fritidsaktiviteter enn ungdom i familier med dårlig råd.

UngHadeland har avsatt 100.000 kroner til dette fondet. Pengene øremerkes kontigenter, nødvendig utstyr, cuper mm for å sikre at barn og unge i Gran og Lunner får muligheten til et fullverdig fritidstilbud, uavhengig av familiens økonomi. UngHadeland vil søke eksterne tilskudd for å utvide fondet, samtidig som flere oppfordres og inviteres til å bidra så fondet kan bli et spleiselag.

AlleMed-fondet skal være enkelt å finne og enkelt å søke på. På denne måten håper vi det skal komme flest mulig til gode. 

Målgruppe: barn og unge (6-18 år) i Gran og Lunner kommune

Til hva og innenfor hva: dekke kontigenter, utstyr, cuper mm innenfor organiserte kultur og fritidsaktiviteter i regi av frivillige lag/foreninger

Hvem kan søke: Frivillige lag og foreninger

Hvem administrerer fondet: UngHadeland.
Det jobbes med å utarbeide vilkår og retningslinjer for AlleMed-fondet.
Siden oppdateres så fort dette er på plass.

«UngHadeland skal motvirke utenforskap og sosial ulikhet og bidra til inkludering og integrering»

Fritidserklæringen (tiltak 39 i regjeringens strategi mot barnefattigdom) ble undertegnet av regjeringen, KS og en rekke frivillige organisasjoner i 2016.

Erklæringen bygger på FNs konvensjon om barn og unges rettigheter, som sier at barn og unge har rett til hvile og fritid og til å delta i lek og fritidsaktiviteter som passer for dets alder uavhengig av foreldrenes sosiale eller økonomiske situasjon.

Søknadsskjema AlleMed-fondet – under utarbeidelse

Kategorier: Nyheter