Prosjekt Fritid for Alle i Gran kommune har vært finansiert med tilskuddsmidler fra BUF-dir, samt tilskuddsmidler og gaver fra Sparebankstiftelsen i Gran, Gjensidigestiftelsen, Hadeland Gjensidige Brannkasse, Storebrand og Fylkesmannen i Oppland.

Oppmerksomhet fra andre

Flere kommuner har sett til UngHadeland og arbeidet som gjøres her med organisering av fritid for barn og unge. Den siste tiden har UngHadeland turnèrt til flere kommuner både på Østlandet og lenger vest i landet og presentert portalen UngHadeland.

Les artikkelen bladet Sykepleien skrev om UngHadeland i januar d.å.

Fritid for Alle startet som et prosjekt under UngHadeland i Gran kommune 01. september 2015.
Målet med prosjektet var å fange opp barn og unge som faller utenfor det ordinære aktivitetstilbudet, og bidra til å skape en meningsfull fritid for den enkelte.

Bakgrunnen for prosjektet var en erkjennelse av at utenforskap var et stadig økende problem. Antallet barn og unge med psykiske problemer var økende, det samme gjaldt andelen unge som lever i familier med vedvarende lavinntekt, frafallet fra videregående skole var stort, og antallet unge i NAV-systemet pekte i samme negative retning.

«UngHadeland skal motvirke utenforskap og sosial ulikhet og bidra til inkludering og integrering»

UngHadeland er ungdomsplattformen på Hadeland, underlagt kulturkontoret i Gran og Lunner kommuner. UngHadeland legger til rette for aktiviteter på fritid både i form av å organisere ungdomsarenaene (tidligere fritidsklubber), frittstående enkeltarrangementer alle for barn og unge på Hadeland (og deres familier), ferieaktiviteter gjennom sommer-, høst- og vinterferie samt aktiviteter og arrangementer i samarbeid med andre.

Alle skal med

UngHadelands arbeid med å skape en meningsfull fritid for alle barn og unge understøttes av Fritidserklæringen fra 2016. Med denne erklæringen står kommunene, frivilligheten og staten sammen om en felles innsats for at alle barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon, skal få mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet.

Med Fritid for Alle har UngHadeland utvidet til også å tilby oppfølging for de som har vedtak om fritidskontakt, individuell oppfølging av barn og ungdom som trenger støtte inn i fritidsaktiviteter samt tilbyr flere ulike aktivitetsgrupper gjennom #ArenaSuper, som har fokus på å legge til rette for den enkelte.

Som et ledd i arbeidet med å gi utjevne sosiale forskjeller, dempe konsekvenser av å leve i familier med vedvarende lavinntekt samt bidra til å gi alle de samme muligheter til aktivitet på fritiden har også Bua blitt etablert under UngHadeland.
Et annet konsept som har vokst frem i lys av prosjektet er tilbudet om finansiering av ferieaktiviteter gjennom UngHadelands`Ferie for Alle. Ingen barn og unge skal måtte komme tilbake på skolen etter ferien uten å ha gode ferieopplevelser å fortelle om!

Fra prosjekt til drift!

2,5 år etter oppstart av Fritid for Alle kan vi stolt vise til resultater av systematisk og målrettet arbeid for å nå målsetningen for prosjektet.
Politikerne og administrasjonen i Gran kommune har sett verdien av innsatsen som gjøres i UngHadeland og det er svært gledelig å kunne konstatere at UngHadeland har lykkes med å overbevise om at det er verdt å avsette mer forebyggingskroner til kultur og fritid for barn og unge!

Fritidserklæringen innebærer en erkjennelse av at deltakelse i fritidsaktiviteter ikke er en selvfølge for alle barn. Ifølge regjeringen deltar 80 prosent av norske barn i en organisert aktivitet på fritida, mens andelen barn fra fattige familier er mellom 60 og 70 prosent. Med Fritidserklæringen slås det fast at målet er at alle barn skal ha mulighet til å delta.

Kategorier: Nyheter